Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Mądrość"" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Sofia – Mądrość Boża. Przymiot, energia czy odrębna osoba Boska w teologii Kościoła wschodniego (do XV w.)
Sophia – God’s Wisdom. Quality, Energy or Separate Divine Person in the Theology of the Eastern Church (to the 15th Century)
Autorzy:
Brzozowska, Zofia
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Mądrość Boża
Bóg
Grzegorz Palamas
Filoteusz Kokkinos
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Boża mądrość a ludzki rozsądek według Andrzeja Szeptyckiego
God’s Wisdom and Human Sense According to A. Szeptycki
Autorzy:
Moskałyk, Jarosław
Data publikacji:
2017-06-30
Wydawca:
Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
Tematy:
Boża Mądrość
rozsądek ludzki
życiowa mądrość
rozumowanie
doświadczenie
wcielenie
God’s Wisdom
human sense
life wisdom
reasoning
experience
incarnation
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Distinguishing attributes of a commander in the light of selected views of military theorists of different eras
Atrybuty wyróżniające dowódcę w świetle wybranych poglądów teoretyków wojskowości różnych epok
Autorzy:
Kalisiak, Michał
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Tematy:
leadership
wisdom
character
physical fitness
przywództwo
mądrość
charakter
sprawność fizyczna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Początkowa koncepcja mądrości według Syracha. Syr 1,1-10 jako perykopa programowa
Sirach’s Introductory Concept of Wisdom: Sir 1:1-10 as an Opening Pericope
Autorzy:
Piwowar, Andrzej
Data publikacji:
2015-11-14
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
mądrość
Księga Mądrości Syracha
niepoznawalność mądrości
mądrość jako dar Boga
Syr 1
1-10
wisdom
Sirach
inaccessibility of wisdom
wisdom as God’s gift
Sir 1
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Hiob und seine modernen Freunde. Die Entstehung des Hiobproblems im alten Israel, sein Gebrauch und seine Problematik in der Theologie der Moderne TEIL I
Job and his modern Friends. The Formation of the Jobs Problem in Old Israel, its Usage and Questionability in the Modern Theology - Part I
Hiob i jego współcześni przyjaciele. Powstanie problemu Hioba w starożytnym Izraelu i jego zastosowanie we współczesnej debacie teologicznej – część I
Autorzy:
Boysen, Knud Henrik
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gdańsku z siedzibą w Sopocie
Tematy:
Job
suffering
Israel
Old Testament Tradition
wisdom
Hiob
cierpienie
Stary Testament
mądrość
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dynamika chrystologiczno-partycypacyjna mądrości w świetle "Super Psalmos" św. Tomasza z Akwinu
The Christological-Participatory Dynamics of Wisdom in Light of the Super Psalmos of St. Thomas Aquinas
Autorzy:
Roszak, Piotr
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
mądrość
Tomasz z Akwinu
psalmy
uczestnictwo
metafora
wisdom
Thomas Aquinas
psalms
participation
metaphor
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
„Przyszedł mi z pomocą duch mądrości” (Mdr 7,7). Relacja między starotestamentalną mądrością a działaniem Ducha Świętego
“A spirit of wisdom came to me” (Wis 7:7). Relationship Between Old Testament Wisdom and the Activity of the Holy Spirit
Autorzy:
Zieliński, Marcin
Data publikacji:
2020-05-29
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
mądrość
Duch Święty
dar
obecność
radość
wisdom
Holy Spirit
gift
presence
joy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ideały życiowe społeczeństwa rzymskiego w De civitate Dei św. Augustyna
Die Ideale des Lebens der römischen Gesellschaft in De Civitate Dei des heiligen Augustinus
Autorzy:
Pająk, Ignacy
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
męstwo
chwała
mądrość
pobożność
patriotyzm
św. Augustyn
courage
honour
wisdom
piety
patriotism
S. Augustine
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wspieranie rozwoju mądrości – utopia czy realne możliwości?
Supporting the Development of Wisdom – Utopia or Real Possibilities?
Autorzy:
Borawski, Dominik
Data publikacji:
2017-09-30
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Tematy:
interwencje psychologiczne
mądrość
uważność
wewnętrzna aktywność dialogowa
positive interventions
wisdom
mindfulness
internal dialogical activity
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pozytywny wymiar procesu starzenia się w kontekście psychogerontologii oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
The positive impact of the aging process in the context of psychogerontology and the use of ICT
Autorzy:
Kowalczyk, J.
Kaczmarek, R.
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
psychogerontologia
technologie informacyjno-komunikacyjne
jakość życia
mądrość
osobowość
psychogerontology
ICT
quality of life
wisdom
personality
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
NAUCZYCIELE AKADEMICCY O ROZBUDZANIU TWÓRCZEGO MYŚLENIA U STUDENTÓW I O MĄDROŚCI DOJRZAŁYCH PRZEDSTAWICIELI SWOJEGO ŚRODOWISKA
Academic Teachers on the Awakening of Students’ Creative Thinking and on Wisdom of Mature Representatives of Their Community
Autorzy:
Bartkowiak, Grażyna
Krugiełka, Agnieszka
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
kreatywne myślenie
mądrość nauczycieli akademickich 65 plus
creative thinking
wisdom of academic teachers aged 65+
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
FROM KNOWLEDGE TO WISDOM. AROUND THE CONDITIONINGS OF HERMENEUTIC COMPETENCES OF PEDAGOGY STUDENTS – FUTURE PEDAGOGUES
OD WIEDZY DO MĄDROŚCI. WOKÓŁ UWARUNKOWAŃ KOMPETENCJI HERMENEUTYCZNYCH STUDENTÓW PEDAGOGIKI – PRZYSZŁYCH PEDAGOGÓW
Autorzy:
Klasińska, Barbara
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wyższa Szkoła Humanitas
Tematy:
pedagogy students,
wisdom,
hermeneutic competences,
academic didactics
studenci pedagogiki,
mądrość,
wiedza,
kompetencje hermeneutyczne,
dydaktyka akademicka
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
KONCEPCJA MĄDROŚCI KONWENCJONALNEJ JOHNA KENNETHAGALBRAITHA W TEORII EKONOMII
JOHN KENNETH GALBRAITH CONCEPT OF CONVENTIONAL WISDOM IN HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT
Autorzy:
Wachowski, Michał
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Tematy:
Conventional wisdom
neo-institutionalism
John Kenneth Galbraith
new institutionalism
mądrość konwencjonalna
neoinstytucjonalizm
nowa ekonomia instytucjonalna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
INTO IDIOCRACY – PEDAGOGICAL REFLECTION ON THE EPIDEMIC OF STUPIDITY IN THE GENERATION OF THE INTERNET ERA
W STRONĘ IDIOKRACJI – PEDAGOGICZNE REFLEKSJE NA TEMAT EPIDEMII GŁUPOTY POKOLENIA EPOKI SIECI
Autorzy:
Morbitzer, Janusz
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wyższa Szkoła Humanitas
Tematy:
stupidity,
cultural imperialism,
“idiocracy”,
mind,
intellect,
wisdom
głupota,
imperializm kulturowy,
idiokracja,
rozum,
intelekt,
mądrość
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Między wiedzą naukową a mądrością w pedagogice – w obszarze filozofii wychowania
Between Scientific Knowledge and Wisdom in Education – In the Area of the Philosophy of Education
Autorzy:
Nowak, Marian
Data publikacji:
2016-07
Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
Tematy:
filozofia wychowania
wiedza naukowa
mądrość
pedagogika
the philosophy of education
scientific knowledge
wisdom
pedagogy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Mędrzec – ideał dla wybranych? Tożsamość mędrca w Księdze Syracha
The Sage: An Ideal for the Chosen Few?The Identity of the Sage in the Book of Sirach
Autorzy:
Pudełko, Jolanta Judyta
Data publikacji:
2018-03-05
Wydawca:
Akademia Katolicka w Warszawie
Tematy:
Księga Syracha, mężczyzna, mędrzec, mądrość, poszukiwanie mądrości
Book of Sirach, man, sage, wisdom, quest for wisdom
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Refleksyjność dzieci w wieku przedszkolnym podczas aktywności twórczej – przykłady z badań własnych
Autorzy:
Płóciennik, Elżbieta
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
reflective thinking
wisdom
creativity
preschool-aged child
myślenie refleksyjne
mądrość
twórczość
dziecko w wieku przedszkolnym
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Komplementarność mądrości i roztropności w ludzkim postępowaniu. Ujęcie św. Tomasza z Akwinu
The complementarity of wisdom and prudence in human action. Thomas’s Aquinas account
Autorzy:
Andrzejuk, Izabella
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Naukowe Towarzystwo Tomistyczne
Tematy:
św. Tomasz z Akwinu
mądrość
roztropność
sprawności
cnoty
Thomas Aquinas
wisdom
prudence
human dispositions
virtue
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Próba kognitywnego ujęcia mądrości (na materiale przysłów polskich i litewskich)
The concept of wisdom in Polish and Lithuanian paremiology
Autorzy:
Bogdzevič, Monika
Data publikacji:
2015-06-18
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki PAN
Tematy:
Etnolinguistics
cognitive definition
cognitive picture
concept
wise
wisdom
etnolingwistyka
definicja kognitywna
obraz kognitywny
mądry
mądrość
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Amor sapientiae w itinerarium duchowym św. Augustyna
Amor sapientiae in the spiritual itinerary of Saint Augustine
Autorzy:
Jaśkiewicz, Sylwester
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
Saint Augustine
love of wisdom
wisdom
love
philosophy
itinerary
Święty Augustyn
miłość mądrości
mądrość
miłość
filozofia
itinerarium
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Философия как софия. К постдисциплинарному знанию
Filozofia jak sofia. Ku wiedzy postdyscyplinarnej
Philosophy as Sophia. Towards to Postdisciplinary Knowledge
Autorzy:
Левяш, Илья Я.
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Tematy:
knowledge
kryzys filozofii
wiedza
współczesność
mądrość
кризис философии
знание
современность
мудрость
the crisis of philosophy
contemporaneity
wisdom
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Potrzeba mądrości wychowania w kontekście ludzkich dylematów
The need for the wisdom of education in the context of human dilemmas
Autorzy:
Drożdż, Michał
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Tematy:
dylematy
kłopoty codzienności
kontestacja
mądrość
niedojrzałość
wychowanie
szkoła
dilemmas
problems of everyday life
contestation
wisdom
immaturity
education
school
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wiara i mądrość w świetle komentarza Pelagiusza do Listu św. Pawła do Efezjan
La foi et la sagesse dans la lumière de commentaire de Pélage à L’épître de Saint Paul aux Éphésiens
Autorzy:
Pochwat, Józef
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
Pelagiusz
List św. Pawła do Efezjan
wiara
mądrość
Pélage
L’épître de Saint Paul aux Éphésiens
foi
sagesse
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
WYBRANE PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE MĄDROŚCI Z PERSPEKTYWY BADAŃ NAD UCZENIEM SIĘ W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI
SELECTED PSYCHOLOGICAL CONCEPTS OF WISDOM FROM THE PERSPECTIVE OF RESEARCH ON LEARNING IN LATE ADULTHOOD
Autorzy:
Kozerska, Agnieszka
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Wyższa Szkoła Humanitas
Tematy:
mądrość,
uczenie się w okresie późnej dorosłości,
pomyślne starzenie się
wisdom,
learning in late adulthood,
successful aging
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Reward-based crowdfunding on the Polish market
Crowdfunding bazujący na nagrodach na rynku polskim
Autorzy:
Kędzierska-Szczepaniak, Angelika
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
social financing
crowd-wisdom
crowdfunding platform
reward-based crowdfunding
finansowanie społecznościowe
mądrość tłumu
platforma crowdfundingowa
crowdfunding bonusowy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ukraińskie narodowe tradycje rodzinnej edukacji dzieci i młodzieży
Ukrainian national traditions of children and youth education in the family
Autorzy:
MYKHAYLYSHYN, Romana
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Pedagogiki. Zakład Historii Edukacji
Tematy:
rodzina
tradycje
zwyczaje
obrzędy
rodzinoznawstwo
mądrość ludowa
pedagogika rodziny
family
traditions
customs
rites
folk wisdom
family pedagogy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ św. Teresy z Ávili na życie duchowe Edyty Stein
Saint Teresa of Àvila’s inflence on Edith Stein’s spiritual life
Autorzy:
Grzegorczyk, Anna
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Tematy:
rozwój duchowy
tradycja karmelitańska
prawda
mądrość
doświadczenie
kobieta
świętość
spiritual development
Carmelite tradition
truth
wisdom
experience
woman
saintness
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dawidowe świadectwo o Bożym przebaczeniu w Iz 55,3-5 na tle wewnętrznych rozterek judejskich wygnańców (lata 550-539 przed Chr.)
David’s Witness about God’s Forgiveness in Isaiah 55:3-5 in Light of the Internal Quandary of the Judean Exiles (550-539 BC)
Autorzy:
Zawadzki, Arnold
Data publikacji:
2015-10-25
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
Dawidowe świadectwo
świadek
Dawid
wieczne przymierze
Deuteroizajasz
narody
mesjańska Mądrość
Davidic testimony
witness
David
eternal covenant
Deutero-Isaiah
nations
Messianic Wisdom
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Izrael jako mesjańska Mądrość i jej świadectwo pośród narodów w Iz 55,3-5. Studium egzegetyczo-historyczne
Israel as Messianic Wisdom in Isa 55,3-5 and Her Witness among the Nations. An Exegetical and Historical Study
Autorzy:
Zawadzki, Arnold
Data publikacji:
2016-12-15
Wydawca:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Tematy:
Dawidowe świadectwo
świadek
Dawid
wieczne przymierze
Deuteroizajasz
narody
mesjańska Mądrość
Davidic testimony
witness
David
eternal covenant
Deutero-Isaiah
nations
Messianic Wisdom
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ikonograficzne przedstawienia Chrystusa pod postacią anioła w kontekście opisów biblijnych
ICONOGRAPHIC PRESENTATION OF CHRIST IN CHARACTER DESCRIPTIONS ANGEL IN THE CONTEXT OF BIBLE
Autorzy:
Cyrek, Olga
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara
Tematy:
ikona
anioł
sztuka bizantyjska
Syn Boży
Mądrość Boża
icon
ngel
Byzantine art
the Son of God
the Wisdom of God
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Topographies of the Philosophical Path, or on the Consequences of Not Wearing Shoes
Topografie drogi filozoficznej, albo o konsekwencjach nienoszenia obuwia
Autorzy:
Kubok, Dariusz
Jędrzejko, Paweł
Data publikacji:
2021-12-30
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Tematy:
metafilozofia
sceptycyzm
zetetycyzm
Eros
wiedza
Platon
Uczta
filozofia
antydogmatyzm
mądrość
metaphilosophy
skepticism
zeteticism
knowledge
Plato
The Symposium
anti-dogmatism
wisdom
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dwie drogi prowadzące do odnalezienia mądrości według Syracha. Analiza egzegetyczno-teologiczna Syr 51,13-30
Two Ways that Lead to the Finding of Wisdom According to Sirach. An Exegetical and Theological Analysis of Sir 51:13-30
Autorzy:
Piwowar, Andrzej
Data publikacji:
2015-11-14
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
Księga Mądrości Syracha
mądrość
szukanie mądrości
Syr 51
13-30
The Book of the Wisdom of Sirach
widsom
seeking wisdom
Sir 51
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zdobycie mądrości według Syracha (Syr 6,18-37). Część III: Środki konieczne do zdobycia mądrości (6,32-37)
The Acquisition of Wisdom according to Sirach (Sir 6:18-37). Part III: The Necessary Means for the Acquisition of Wisdom (6:32-37)
Autorzy:
Piwowar, Andrzej
Data publikacji:
2016-01-29
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
mądrość
zdobycie mądrości
Syr 6
18-37
32-37
mędrcy
słuchanie
przykazania
wisdom
the acquisition of wisdom
Sir 6
sages
listening
commandments
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
„Owoc sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju przez czyniących pokój” (Jk 3, 18). Socjoretoryczna analiza koncepcji pokoju w Liście Jakuba
“The fruit of peace is sown in peace by those who make peace” (Jas 3:18). Socio-rhetorical Analysis of the Concept of Peace in the Letter of James
Autorzy:
Muszytowska, Dorota Katarzyna
Data publikacji:
2016-12-01
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
List Jakuba 3
pokój
sprawiedliwość
mądrość
socjoretoryka
tekstura wewnętrzna
intertekstura
Letter of James 3
peace
righteousness
wisdom
social-rhetoric
inner texture
intertexture
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Strategie innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Innovation strategies in management of company
Autorzy:
Mirski, A.
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
strategy
strategy development
strategic analysis
implementation strategies
data
information
knowledge
wisdom
strategia
tworzenie strategii
analiza strategiczna
implementacja strategii
dane
informacja
wiedza
mądrość
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nowe tłumaczenie i interpretacja Iz 55,3-5. Studium egzegetyczno-historyczne
A New Translation and Interpretation of Isaiah 55:3-5. An Exegetical and Historical Study
Autorzy:
Zawadzki, Arnold Jan
Data publikacji:
2017-01-31
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:
Dawidowe świadectwo
świadek
Dawid
wieczne przymierze
Deuteroizajasz
narody
mesjańska Mądrość
Davidic testimony
witness
David
eternal covenant
Deutero-Isaiah
nations
Messianic Wisdom
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
FCPR – uproszczona metoda wyznaczania wspólnych wag istotności kryteriów w analizach wielokryterialnych wspierających podejmowanie decyzji
FCPR - Simplified method to determining collective criteria preferences in spatial multicriteria decision analysis
Autorzy:
Jaroszewicz, Joanna
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Tematy:
analiza wielokryterialna
FCPR
waga kryterium
preferencje grupowe
decyzja przestrzenna
mądrość tłumu
MCDA
criterion weight
group preferences
spatial decision
wisdom of crowd
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nigdy nie jest się za starym na bycie szczęśliwym. Czego życie nauczyło osoby starsze?
You are never too old to be happy. What has life taught the elderly?
Autorzy:
Sygulska, Katarzyna
Data publikacji:
2021-08-09
Wydawca:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydawnictwo APS
Tematy:
intergenerational dialogue
learning by living
life experiences
elderly
wisdom of life
dialog międzypokoleniowy
doświadczenia życiowe
mądrość
osoby starsze
uczenie się z życia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Gods Covenants and the Sacraments of Christian Initiation
Przymierze Boże i sakramenty chrześcijańskiej inicjacji
Autorzy:
Ugwuanyi, Faustinus Ik.
Data publikacji:
2020-02-17
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
przymierza Boga
sakramenty inicjacji chrześcijańskiej
Chrystus − mądrość i moc Boga
God's covenants
the Sacraments of Christian initiation
Christ−God's wisdom and power
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz