Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Zatrudnienie"" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Zmiany w zatrudnieniu mieszkańców województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej w świetle badań empirycznych
Changes in the Employment of Inhabitants of the Opole Voivodship after the Polish Accession to the European Union in the Light of Empirical Research
Autorzy:
Jończy, Romuald
Rokita-Poskart, Diana
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Zatrudnienie
Employment
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Czynniki blokujące i stymulujące zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w opinii pracodawców oraz zagranicznych pracowników (w świetle badań przeprowadzonych w województwie opolskim)
Blocking and Stimulating Factors of the Employment of Foreigners in Poland in the Opinion of Employers and Foreign Workers (Findings from Research Conducted in the Opole Voivodeship)
Autorzy:
Kubiciel-Lodzińska, Sabina
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Zatrudnienie
Zatrudnienie obcokrajowców
Employment
Employment of foreigners
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dilemmas of Sheltered Employment in Poland and Greece and the Concept of Supported Employment
Dylematy pracy chronionej w Polsce oraz Grecji a koncepcja zatrudnienia wspomaganego
Autorzy:
Kobus-Ostrowska, Dorota
Papakonstantinou, Doxa
Data publikacji:
2021-09-21
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
zatrudnienie chronione
zatrudnienie wspomagane
niepełnosprawności
Polska
Grecja
employment
supported employment
disabilities
Polska
Greece
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Czy elastyczne formy zatrudnienia służą polskim matkom? : analiza mikroekonometryczna
Are Flexible Working Arrangements Helpful for Polish Mothers? : Microeconometric Analysis
Autorzy:
Zajkowska, Olga
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Analiza ekonomiczna
Formy zatrudnienia
Zatrudnienie
Zatrudnienie kobiet
Economic analysis
Employment
Employment forms
Women employment
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sektor biomasy drzewnej w kreowaniu miejsc pracy
Sector of wood biomass in job creation process
Autorzy:
Parzych, S.
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Leśne
Tematy:
biomasa drzewna
drewno
wykorzystanie energetyczne
zatrudnienie bezposrednie
zatrudnienie posrednie
zatrudnienie indukowane
miejsca pracy
Polska Klasyfikacja Dzialalnosci
bioenergy
fuelwood
employment
polish classification of activites
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane determinanty tranzycji absolwentów studiów wyższych na rynek pracy
Selected Determinants of Higher Education Graduates Transition into Labour Market
Autorzy:
Piróg, Danuta
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Absolwenci szkół wyższych
Rynek pracy
Zatrudnienie
Zatrudnienie absolwentów
Employment
Employment of graduates
Higher education graduates
Labour market
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Plany i preferencje zawodowe młodzieży maturalnej z województwa opolskiego
Career Plans and Preferences of Young of Opole Voivodeship
Autorzy:
Jończy, Romuald
Rokita-Poskart, Diana
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Młodzież
Zatrudnienie absolwentów
Zatrudnienie absolwentów szkół średnich
Young people, Employment of high school graduates, Employment of graduates
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przeciwdziałanie bezrobociu w warunkach narastającej nierównowagi sektora finansów publicznych - wybrane problemy
The Countermeasures to Unemployment Under the Conditions of Escalating Imbalance in the General Government Sector
Autorzy:
Ostoj, Izabela
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Bezrobocie
Finanse publiczne
Zatrudnienie
Employment
Public finance
Unemployment
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prognozowanie metodą C.C. Holta wielkości produkcji i zatrudnienia w przemyśle stalowym w Polsce do 2020 roku
Prognosis of steel production and employment in Polish steel market by using C.C. Holt method
Autorzy:
Gajdzik, B.
Szymszal, J.
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
produkcja
zatrudnienie
przemysł stalowy
production
employment
steel industry
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Artificial Intelligence in the Context of Global Resource Mobility. What Can Be Expected from It?
Sztuczna inteligencja w kontekście globalnej mobilności zasobów. Co z tego wynika?
Autorzy:
Piasecki, Ryszard
Wolnicki, Miron
Betancourt, Erico Wulf
Data publikacji:
2021-09-21
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
sztuczna inteligencja
globalizacja
zatrudnienie
artificial intelligence
globalization
employment
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zmiany w zakresie zatrudnienia w Polsce i za granicą ludności autochtonicznej województwa opolskiego w okresie 2004-2010
Changes of Employment in Poland And Abroad Among Autochthons from Opole Voivodeship During 2004-2010
Autorzy:
Jończy, Romuald
Rokita-Poskart, Diana
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Obywatelstwo
Praca za granicą
Zatrudnienie
Citizenship
Employment
Work abroad
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dekompozycja zmian bezrobocia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004–2013
Decomposition of changes in unemployment in the countries of Central and Eastern Europe in the years 2004–2013
Autorzy:
Kwiatkowski, Eugeniusz
Kucharski, Leszek
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
bezrobocie
determinanty bezrobocia
zatrudnienie
unemployment
determinants of unemployment
employment
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy — przykład wybranych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Graduates of colleges on the labour market —the example of selected graduates of the University of Warmia and Mazury
Autorzy:
Wysocka, Magdalena
Wierzejski, Tomasz
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
absolwent
losy zawodowe
zatrudnienie
graduate
prof essional fate
employments
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Determinanty i perspektywy rozwoju sektora usług w Polsce–zmiany wewnątrzsektorowe
Determinants and Perspectives of Service Sector Development in Poland – Intra-sector Changes
Autorzy:
Skórska, Anna
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Tematy:
KIBS
rozwój
serwicyzacja
usługi
zatrudnienie
development
employment
services
servicization
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Regionalne dysproporcje w rozwoju atypowych form zatrudnienia w Niemczech
Regional disproportion in the development of atypical forms of employment in Germany
Autorzy:
Nyklewicz, Krzysztof
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Instytut Ameryk i Europy. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Tematy:
region
dysproporcje
atypowe zatrudnienie
Niemcy
disproportion
atypical employment
Germany
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Elastyczne formy zatrudnienia. Panorama zagadnień z perspektywy prawa pracy
Flexible forms of employment. A panoramic view of the issues from perspective of labour law
Autorzy:
Wratny, Jerzy
Data publikacji:
2021-12-14
Wydawca:
Wyższa Szkoła Humanitas
Tematy:
elastyczne formy zatrudnienia
zatrudnienie nietypowe
czas pracy
zatrudnienie cywilnoprawne
flexicurity
flexible forms of employment
atypical employment
working time
employment under
civil law
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Możliwości i bariery funkcjonowania zawodowego młodzieży z wyższym wykształceniem w opiniach studentów
Opportunities and Barriers of Professional Functioning of Young People with High Education in Their Opinion
Autorzy:
Chodkowski, Zbigniew
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski
Tematy:
edukacja
praca
plany zawodowe
zatrudnienie
education
work
professional plans
employment
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zjawiska patologiczne w środowisku pracy zawodowej. Przyczynek do studium socjologiczno-pedagogicznego
Pathological phenomena in the working environment. Sociological and pedagogical study
Autorzy:
Drzeżdżon, Wojciech
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Tematy:
bezrobocie
mobbing
patologia
praca zawodowa
zatrudnienie
employment
occupational
pathology
unemployment
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The financial situation at a minicipal goverment level vs. standards of living of the population in the wielkopolskie voivodship: a spatial analysis
Sytuacja finansowa samorzadow gminnych a poziom zycia mieszkancow w wojewodztwie wielkopolskim - analiza przestrzenna
Autorzy:
Malinowski, M.
Data publikacji:
2019
Wydawca:
The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
Tematy:
employment
foreigners
agriculture
migration policy
zatrudnienie
cudzoziemcy
rolnictwo
polityka migracyjna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ zatrudnienia na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce
Impact of employment on profitability and financial safety of selected milk cooperatives in Poland
Autorzy:
Zuba, M.
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
Polska
spoldzielnie mleczarskie
zatrudnienie
rentownosc
bezpieczenstwo finansowe
lata 2002-2005
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The impact of minimum wages on employment and income inequalities – the Latin American experience
Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie i nierówności dochodu – doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej
Autorzy:
Sordyl, Marta
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
minimum wage
employment
income inequalities
płaca minimalna
zatrudnienie
nierówności dochodu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Aspekty prawne i społeczno-gospodarcze w zabezpieczeniu personelu medycznego w publicznych podmiotach leczniczych
Legal and social-economic aspects of the protection of medical personnel in public healthcare entities
Autorzy:
Parjaszewski, Piotr
Data publikacji:
2019-04-30
Wydawca:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Tematy:
personel medyczny
zatrudnienie
zasoby ludzkie
medical personnel
employment
human resource
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Aktywność zawodowa jako istotny aspekt w integracji społecznej osób niepełnosprawnych
Professional activity as an important aspect in the social integration of people with disabilities
Autorzy:
Rogowska, Daria
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
niepełnosprawność
praca
zatrudnienie
integracja społeczna
disability
work
employment
social integration
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Założenia modelu weryfikacji planowanej liczby roboczogodzin w wykonawstwie budowlanym
Assumptions of a planned number of man-hours verification model for construction works
Autorzy:
Plebankiewicz, E.
Lesniak, A.
Karcinska, P.
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:
prace budowlane
zatrudnienie
planowanie
czynniki pracotworcze
modelowanie matematyczne
logika rozmyta
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przemiany trójsektorowej struktury zatrudnienia w polskiej gospodarce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty)
Changes in Three Sector Structure of Employment in the Polish Economy in the Polish Economy as a Measure of Development (Selected Aspects)
Autorzy:
Zajdel, Mirosław
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Tematy:
rynek pracy
zatrudnienie
zmiany strukturalne
labour market
employment
structural changes
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz